Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110


Prihláška na školský rok
2024/2025


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:

Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

Primárny materinský jazyk:

Iný:

Rodný list:


Trvalý pobyt

Ulica a číslo:

Mesto:

Okres:

PSČ:

Štát:


Školské údaje

Predchádzajúca škola/škôlka:

Ročník, kam sa dieťa hlási:


Rodičia

Otec 

Názov zariadenia:

IČO zariadenia:

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Titul pred menom:

Titul za menom:

Číslo elektronickej schránky:

Matka 

Názov zariadenia:

IČO zariadenia:

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Titul pred menom:

Titul za menom:

Číslo elektronickej schránky:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

Počet súrodencov:

Poradie medzi súrodencami:

Súrodenci v škole
(uveďte meno a triedu):


Ďalšie informácie

Školský klub detí (ŠKD):

Stravovanie v školskej jedálni:

Voliteľný predmet:

Náboženstvo:

Cudzí jazyk:


Zdravotný stav dieťaťa

Zrak dieťaťa:

Dioptrie:

Sluch dieťaťa:

Reč dieťaťa:

Dôvod:

Alergia:

Detail:

Preferovaná ruka:

Choroby a diagnózy:

Zdravotná poisťovňa:

Povinné očkovanie:

Detail:


Ostatné údaje

Dieťa so ŠVVP:

Štúdium v zahraničí:

Údaj o elektronickej schránke:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Svojím podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto prihláške. Osobné údaje uvedené v tejto prihláške sa získavajú a spracúvajú podľa § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110
    Dlhá nad Oravou 110
  • 043/5894211
    0911 936 815